Varaosahaku >

TUOTTEET

PRF 7-78 Kontakt spray 165 ml

Etusivu > Työkalut ja lisätarvikkeet > kemikaalit

PRF 7-78 Kontakt spray 165 ml
Tuotemerkki
Tuotekoodi
TPR4765
Valm. tuotekoodi
PE77822
Toimituskulut alk.
7,40 €
sis. ALV 24,00 %
kpl

MADE IN FINLAND

Voiteleva puhdistusaine herkkiä koskettimia sekä sähkömekaanisia laitteita varten. Ei johda sähköä.

Aineen tai seoksen luokitus
1272/2008 (CLP)
Flam. Aerosol 1, H222
Asp. Tox. 1, H304
Eye Irrit. 2, H319
STOT SE 3, H336
EUH066
67/548/EEC - 1999/45/EC
F+, Xi; R12-36-65-66-67
2.2
Merkinnät
1272/2008 (CLP)
GHS07 - GHS08 - GHS02
Huomiosana
Vaara
Vaaralausekkeet
H222
Erittäin helposti syttyvä aerosoli.
H304
Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin.
H319
Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
H336
Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.
EUH066
Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.
Turvalausekkeet
P102
Säilytä lasten ulottumattomissa.
P210
Suojaa lämmöltä/kipinöiltä/avotulelta/kuumilta pinnoilta.
-
Tupakointi kielletty.
P211
Ei saa suihkuttaa avotuleen tai muuhun sytytyslähteeseen.
P251
Painesäiliö: Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjänä.
P262
Varo kemikaalin joutumista silmiin, iholle tai vaatteisiin.
P410+P412
Suojaa auringonvalolta. Ei saa altistaa yli 50 °C/ 122 °F lämpötiloille.

tech
tech
Paytrail