PRF 301 Silicon Spray 220ml

Etusivu > Ergonomia ja toimisto > puhdistus

PRF 301 Silicon Spray 220ml
Tuotemerkki
Tuotekoodi
TPR4140
Valm. tuotekoodi
PE30122
Saatavilla
11 kpl
Toimituskulut alk.
7,90 €
sis. ALV 24,00 %
kpl

Väritön puhdistus- ja suoja-aine, jolla on erittäin korkea lämmönkestävyys – 40°C — +315°C.
Käyttökohteet mm: Tiivisteet, läpiviennit, renkaat.
Aineen tai seoksen luokitus

1272/2008 (CLP)

Flam. Aerosol 1, H222

Asp. Tox. 1, H304

Skin Irrit. 2, H315

STOT SE 3, H336

Aquatic Chronic 2, H411

67/548/EEC - 1999/45/EC

F+, Xi, N; R12-38-51/53

2.2

Merkinnät

1272/2008 (CLP)

GHS08 - GHS09 - GHS07 - GHS02

Huomiosana

Vaara

Vaaralausekkeet

H222

Erittäin helposti syttyvä aerosoli.

H304

Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin.

H315

Ärsyttää ihoa.

H336

Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.

H411

Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

Turvalausekkeet

P102

Säilytä lasten ulottumattomissa.

P210

Suojaa lämmöltä/kipinöiltä/avotulelta/kuumilta pinnoilta.

-

Tupakointi kielletty.

P211

Ei saa suihkuttaa avotuleen tai muuhun sytytyslähteeseen.

P251

Painesäiliö: Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjänä.

P262

Varo kemikaalin joutumista silmiin, iholle tai vaatteisiin.

P410+P412

Suojaa auringonvalolta. Ei saa altistaa yli 50 °C/ 122 °F lämpötiloille.

 

tech
tech
Paytrail