Varaosahaku >

TUOTTEET

Ipa Kontakt elektroniikan puhdistusaine 220ml

Etusivu > Työkalut ja lisätarvikkeet > kemikaalit

Ipa Kontakt elektroniikan puhdistusaine 220ml
Tuotemerkki
Tuotekoodi
TPK3988
Valm. tuotekoodi
PEIPA22
Toimituskulut alk.
11,00 €
sis. ALV 24,00 %
kpl

MADE IN FINLAND

VAIN MYYMÄLÄTUOTE!

Elektroniikan yleispuhdistusaine. Puhdas isopropanoli, joka irrottaa lian, öljyn, rasvan ja hartsin painetuista piirikorteista, magneettipäistä sekä hienomekaniikan ja optiikan osista. Harja lisävaruste.

Kysy tarjous 12 kpl erästä.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE
Sivu 1 / 6
PRF IPA
Päiväys: 28.8.2013
Edellinen päiväys: 12.2.2013
1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT
1.1
Tuotetunniste
1.1.1
Kauppanimi
PRF IPA
1.2
Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella
1.2.1
Käyttötarkoitus
Puhdistusaine
1.2.2
Toimialakoodi
C
Teollisuus
1.2.3
Käyttötarkoituskoodi
9
Puhdistus- ja pesuaineet
1.3
Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot
1.3.1
Valmistaja, maahantuoja, muu toiminnanharjoittaja
Taerosol Oy
Katuosoite
Hampuntie 21
Postinumero ja -toimipaikka
36220
Postinumero ja -toimipaikka
Kangasala Finland
Puhelin
03-3565600
Sähköposti
tarmo.dahlman@taerosol.com
1.4
Hätäpuhelinnumero
2. VAARAN YKSILÖINTI
2.1
Aineen tai seoksen luokitus
1272/2008 (CLP)
Flam. Aerosol 1, H222
Eye Irrit. 2, H319
STOT SE 3, H336
67/548/EEC - 1999/45/EC
Xi, F+; R12-67-11-36
2.2
Merkinnät
1272/2008 (CLP)
GHS07 - GHS02
Huomiosana
Vaara
Vaaralausekkeet
H222
Erittäin helposti syttyvä aerosoli.
H319
Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
H336
Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.
Turvalausekkeet
P102
Säilytä lasten ulottumattomissa.
P210
Suojaa lämmöltä/kipinöiltä/avotulelta/kuumilta pinnoilta.
-
Tupakointi kielletty.
P211
Ei saa suihkuttaa avotuleen tai muuhun sytytyslähteeseen.
P251
Painesäiliö: Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjänä.
P262
Varo kemikaalin joutumista silmiin, iholle tai vaatteisiin.
P410+P412
Suojaa auringonvalolta. Ei saa altistaa yli 50 °C/ 122 °F lämpötiloille.

Vaaraa aiheuttavat ainesosat

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE
Sivu 2 / 6
PRF IPA
Päiväys: 28.8.2013
Edellinen päiväys: 12.2.2013
CAS/EY-numero ja
rek.nro
Aineosan nimi
Pitoisuus
Luokitus
67
-
63
-
0
Propan
-
2
-
oli
40
-
60%
F; R11; Xi; R36; R67
;Flam. Liq. 2, H225; Eye Irrit. 2,
H319; STOT SE 3, H336
200
-
661
-
7
106
-
97
-
8
Butaani [1], isobutaani [2]
20
-
30%
F+; R12
;Flam. Gas 1, H220; Press. Gas
200
-
857
-
2
74
-
98
-
6
Propaani
20
-
30%
F+; R12
;Flam. Gas 1, H220; Press. Gas
200
-
827
-
9

 

tech
tech
Paytrail